കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളടങ്ങിയ വെബ്‌സൈറ്റാണിത്.താങ്കള്‍ക്കും രചനകള്‍ അയക്കാം.അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താം. 

വിലാസം: islamicheritagelibrary@gmail.com


Post a Comment

Previous Post Next Post